Điều lệ Hội truyền nhiễm

Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Hội truyền nhiễm Việt Nam (Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 1942/QĐ-BNV ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Click vào link để tải tệp đính kèm